2016年期刊论文

SCI收录期刊 (IF 2015)

1. Tingwei Quan, Hang Zhou, Jing Li, Shiwei Li, Anan Li, Yuxin Li, Xiaohua Lv, Qingming Luo, Hui Gong*, Shaoqun Zeng*. NeuroGPS-Tree: automatic reconstruction of large-scale neuronal populations with dense neuritis. Nature Methods, 2016, 13(1): 51-54. (IF=25.328)  A  1/77
2. Hui Gong1, Dongli Xu1, Jing Yuan, Xiangning Li, Congdi Guo, Jie Peng, Yuxin Li, Lindsay A. Schwarz, Anan Li, Bihe Hu, Benyi Xiong, Qingtao Sun, Yalun Zhang, Jiepeng Liu, Qiuyuan Zhong, Tonghui Xu, Shaoqun Zeng, Qingming Luo*. High-throughput dual-colour precision imaging for brain-wide connectome with cytoarchitectonic landmarks at the cellular level. Nature Communications, 2016, 7:12142. (IF=11.329)  A  3/63
3. Shuhong Qi1, Hui Li1, Lisen Lu, Zhongyang Qi, Lei Liu, Lu Chen, Guanxin Shen, Ling Fu, Qingming Luo*, Zhihong Zhang*. Long-term intravital imaging of the multicolor-coded tumor microenvironment during combination immunotherapy. eLife, 5: e14756, 2016. (IF=8.282) A  4/86
4. Yuan Qian1, Honglin Jin1, Sha Qiao, Yanfeng Dai, Chuan Huang, Lisen Lu, Qingming Luo*, Zhihong Zhang*. Targeting dendritic cells in lymph node with an antigen peptide-based nanovaccine for cancer immunotherapy. Biomaterials, 2016, 98: 171-183. (IF=8.387)  A  2/76
5. Jingpeng Wu1, Congdi Guo1, Shangbin Chen, Tao Jiang, Yong He, Wenxiang Ding, Zhongqin Yang,Qingming Luo, Hui Gong*. Direct 3D analyses reveal barrel-specific vascular distribution and cross-barrel branching in the mouse barrel cortex. Cerebral Cortex, 2016, 26:23-31.  (IF=8.285)  A  17/256
6. Fei Yang1, Shun Liu1, Xiuli Liu1, Lei Liu1, Meijie Luo, Shuhong Qi, Guoqiang Xu, Sha Qiao, Xiaohua Lv, Xiangning Li, Ling Fu, Qingming Luo*, Zhihong Zhang*. In vivo visualization of tumor antigen-containing microparticles generated in fluorescent-protein-elicited immunity. Theranostics. 6(9):1453-1466, 2016. (IF=8.854)  A  9/124
7. Honglin Jin, Yuan Qian, Yanfeng Dai, Sha Qiao, Chuan Huang, Lisen Lu, Qingming Luo, Jing Chen*, Zhihong Zhang*. Magnetic enrichment of dendritic cell vaccine in lymph node with fluorescent-magnetic nanoparticles enhanced cancer immunotherapy. Theranostics, 2016, 6(11): 2000-2014. (IF=8.854)  A  9/124
8. Dongjuan Chen1, Fengkai Fan1, Xingfu Zhao1, Fei Xu, Peng Chen, Jie Wang, Lin Ban, Zhihua Liu, Xiaojun Feng, Yuhui Zhang*, Bi-Feng Liu*. Single cell chemical proteomics with membrane-permeable activity based probe for identification of functional proteins in lysosome of tumors. Analytical Chemistry, 2016, doi:10.1021 (IF=5.886)  A  4/75
9. Wen-Liang Gong1, Zu-Jing Xiong1, Bo Xin1, Hong Yin1, Jia-Shun Duan1, Jie Yan1,Tao Chen1, Qiong-Xin Hua1, Bin Hu1, Zhen-Li Huang1*, Ming-Qiang Zhu1*. Twofold photoswitching of NIR fluorescence and EPR based on the PMI–N–HABI for optical nanoimaging of electrospun polymer nanowires. Journal of Materials Chemistry C, 2016, 4(13): 2498-2505. (IF=5.066)  A  18/145
10. Xiaoquan Yang1, Yang Zhang1, Kai Zhao, Yanjie Zhao, Yanyan Liu, Hui Gong, Qingming Luo*, Dan Zhu*. Skull optical clearing solution for enhancing ultrasonic and photoacoustic imaging. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2016, doi:10.1109. (IF=3.756)  A  9/104
11. Tingwei Quan, Xiaohua Lv, Xiuli Liu*, Shaoqun Zeng. Reconstruction of burst activity from calcium imaging of neuronal population via Lq minimization and interval screening. Biomedical Optics Express, 2016, 7(6): 2103-2117. (IF=3.344)  A  12/90
12. Su Jiang1, Yafeng Liu1, Xiao-Min Wang, Ke-Fei Liu, Ding-Hong Zhang, Yi-Ding Li, Ai-Ping Yu, Xiao-Hui Zhang, Jia-Yi Zhang, Jian-Guang Xu, Yu-Dong Gu, Wen-Dong Xu*, Shaoqun Zeng*. Automated, highly reproducible, wide-field, light-based cortical mapping method using a commercial stereo microscope and its applications. Biomedical Optics Express, 2016, 7(9): 3478-3490. (IF=3.344)  A  12/90 (非第一单位)
13. Li Yang, Jiafu Wang, Geng Tian, Jing Yuan, Qian Liu, and Ling Fu*. Five-lens, easy-to-implement miniature objective for a fluorescence confocal microendoscope. Optics Express, 2016, 24(1):473-484. (IF=3.148)  A  14/90
14. Yangyang Li, Rui Liu, Yang Wang, Dong Wen, Liangwei Meng, Jinling Lu*, Pengcheng Li. Detecting relative speed changes of moving objects through scattering medium by using wavefront shaping and laser speckle contrast analysis. Optics Express, 2016, 24(8):8382-8390.  (IF=3.148)  A  14/90
15. Lichao Lian, Yong Deng*, Wenhao Xie, Guoqiang Xu, Xiaoquan Yang*, Zhihong Zhang, Qingming Luo. High-dynamic-range fluorescence molecular tomography for imaging of fluorescent targets with large concentration differences. Optics Express, 2016, 24(17):19920-19933.  (IF=3.148)  A  14/90
16. Ying Wang1, Zhi Li1, Xiaobao Liang, Ling Fu*. Four-plate piezoelectric actuator driving a large-diameter special optical fiber for nonlinear optical microendoscopy. Optics Express, 2016, 24(17):19949-19960.  (IF=3.148)  A  14/90
17. Bowen Jiang1, Xiaoquan Yang1, Qingming Luo*. Reflection-mode Bessel-beam photoacoustic microscopy for in vivo imaging of cerebral capillaries. Optics Express, 2016, 24(18):20167-20176.  (IF=3.148)  A  14/90
18. Qinglei Hu, Zhenqiao Zhou, Xiaohua Lv, Shaoqun Zeng*. Compensation of spatial dispersion of an acousto-optic deflector with a special Keplerian telescope. Optics Letters, 2016, 41(2): 207-210. (IF=3.040)  A  15/90
19. Zhao Feng, Anan Li, Hui Gong, Qingming Luo*. An automatic segmentation method based on a closed cubic spline for nucleus boundaries of single-cell resolution images. Frontiers in Neuroinformatics, 2016, 10:21. (IF=3.047)  A  6/56
20. Wei Lv, Dong Yu, Hengda He, Qian Liu*. Monte Carlo simulations for dosimetry in prostate radiotherapy with different intravesical volumes and planning target volume margins. PLoS ONE, 2016, 11(7): e0159497. (IF=3.057)  A  11/63
21. Yuanlei Yue, Shanshan Ke, Wei Zhou, Jin Chang*. In vivo imaging reveals composite coding for diagonal motion in the Drosophila visual system. PLoS ONE, 2016, 11(10): e0164020. (IF=3.057)  A  11/63
22. Shiwei Li, Hang Zhou, Tingwei Quan, Jing Li, Yuxin Li, Anan Li, Qingming Luo, Hui Gong*, Shaoqun Zeng*. SparseTracer: the reconstruction of discontinuous neuronal morphology in noisy images. Neuroinformatics, 2016: 1-17. (IF=2.864)  A  15/104
23. Wei Feng, Rui Shi, Ning Ma, Daria K. Tuchina, Valery V. Tuchin, and Dan Zhu*. Skin optical clearing potential of disaccharides. Journal of Biomedical Optics, 2016, 21(8):081207.  (IF=2.556)  B  21/90
24. Tingting Yu, Yisong Qi, Jianru Wang, Wei Feng, Jianyi Xu, Jingtan Zhu, Yingtao Yao, Hui Gong, Qingming Luo, Dan Zhu*. Rapid and prodium iodide-compatible optical clearing method for brain tissue based on sugar/sugar-alcohol. Journal of Biomedical Optics, 2016, 21(8):0821203. (IF=2.556)  B  21/90
25. Dan Zhu, Bernard Choi, Elina Genina,Valery V. Tuchin. Special section guest editorial: Tissue and blood optical clearing for biomedical applications. Journal of Biomedical Optics, 2016, 21(8): 081201. (IF=2.556)  B  21/90
26. Yina Wang, Zhen-li Huang*. Structural anisotropy quantification improves the final superresolution image of localization microscopy. Journal of Biomedical Optics, 2016, 21(7): 076011. (IF=2.556)  B  21/90
27. Dayu Chen, Yuxiang Wu, Tao Sui, Shaoqun Zeng, Xiaojian Cao*, Xiaohua Lv*. DIC imaging for identification of motor and sensory nerves. Journal of Innovative Optical Health Sciences, 2016, 9(5):1643001.  (IF=1.033)  C  64/90 (非第一单位)
28. Shuang Sha1, Fei Yang1, Anle Wang, Honglin Jin, Zhihong Zhang, Qiaoya Lin*. Fluorescent and quantitative mitochondrial redox imaging of tumor targeted by Octa-RGD probe. Journal of Innovative Optical Health Sciences, 2016, 9(4):1642002. (IF=1.033)  C  64/90
29. Wei Fang, Hui Feng, Wanneng Yang, Lingfeng Duan, Guoxing Chen, Lizhong Xiong, Qian Liu*. High-throughput volumetric reconstruction for 3D wheat plant architecture studies. Journal of Innovative Optical Health Sciences, 2016, 9(5):1650037. (IF=1.033)  C  64/90
30. Luchang Li, Mengting Li, Zhaoning Zhang, Zhen-Li Huang*. Assessing low-light cameras with photon transfer curve method. Journal of Innovative Optical Health Sciences, 2016, 9(03): 1630008. (IF=1.033)  C  64/90
31. Qiaoya Lin1, Shuang Sha1, Fei Yang, Honglin Jin, Zhihong Zhang*. KillerRed protein based in vivo photodynamic therapy and corresponding tumor metabolic imaging. Journal of Innovative Optical Health Sciences, 2016, 9(01): 1640001. (IF=1.033)  C  64/90
32. Zhen-Li Huang*, Ming-Qiang Zhu*. Introduction to the special issue on super-resolution optical microscopy. Journal of Innovative Optical Health Sciences, 2016,9(03): 1602001. (IF=1.033)  C  64/90
33. Chao Zhang, Yanjie Zhao, Rui Shi, Dan Zhu*. A rapid and reversible skull optical clearing method for monitoring cortical blood flow. Proc. SPIE, 2016: 970717-970717-6.
34. Yiwei Li, Pu Chen, Yachao Wang, Shuangqian Yan, Xiaojun Feng, Wei Du, Stephan A. Koehler, Utkan Demirci, Bi-Feng Liu*. Rapid assembly of heterogeneous 3D cell microenvironments in a microgel array. Advanced Materials, 2016, 28(18): 3543-3548. (IF=18.960)  A  2/144
35. Liang Hu, Anle Ge, Xixian Wang, Shanshan Wang, Yue Gao, Xiaojun Feng, Wei Du*  Bi-Feng Liu*. An on-demand gas segmented flow generator with high spatiotemporal resolution for in vivo analysis of neuronal response in C. elegans. Lab on a Chip, 2016, 16(20): 4020-4027. (IF=5.586)  A  8/77
36. Bi-Yun Fang, Ming-Hao Yao, Chun-Yuan Wang, Chao-Yang Wang, Yuan-Di Zhao*, Fang Chen*. Detection of adenosine triphosphate in HeLa cell using capillary electrophoresis-laser induced fluorescence detection based on aptamer and graphene oxide. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2016, 140: 233-238. (IF=3.902)  A  14/72
37. Wenjie Gao, Henghui Li, Yanyan Liu, Yuhong Liu*, Xiaojun Feng, Bi-Feng Liu, Xin Liu*. Rapid and sensitive analysis of N-glycans by MALDI-MS using permanent charge derivatization and methylamidation. Talanta, 2016, 161: 554-559. (IF=4.035)  A  9/75
38. Chao Liu, Ying Li, Yiwei Li, Peng Chen, Xiaojun Feng, Wei Du, Bi-Feng Liu*. Rapid three-dimensional microfluidic mixer for high viscosity solutions to unravel earlier folding kinetics of G-quadruplex under molecular crowding condition. Talanta, 2016, 149: 237-243. (IF=4.035)  A  9/75
39. Peng Chen, Xiaojun Feng, Dongjuan Chen, Chao Liu, Wei Du, Bi-Feng Liu∗. Investigating intercellular calcium waves by microfluidic gated pinched-flow. Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, 234: 583-592. (IF=4.758)  A  7/75
40. Wei Wen, Jing-Yi Huang, Ting Bao, Jun Zhou, Hong-Xing Xia, Xiu-Hua Zhang, Sheng-Fu Wang, Yuan-Di Zhao*. Increased electrocatalyzed performance through hairpin oligonucleotide aptamer-functionalized gold nanorods labels and graphene-streptavidin nanomatrix: Highly selective and sensitive electrochemical biosensor of carcinoembryonic antigen. Biosensors and Bioelectronics, 2016, 83: 142-148. (IF=7.476)  A  3/75
41. Henghui Li1, Wenjie Gao1, Xiaojun Feng, Bi-Feng Liu, Xin Liu*. MALDI-MS analysis of sialylated N-glycan linkage isomers using solid-phase two step derivatization method. Analytica Chimica Acta, 2016, 924: 77-85.  (IF=4.712)  A  8/75
42. Yun Xia, Zhihua Liu, Shuangqian Yan, Feng Yin, Xiaojun Feng*, Bi-Feng Liu. Identifying multiple bacterial pathogens by loop-mediated isothermal amplification on a rotate & react slipchip. Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, 228: 491-499. (IF=4.758)  A  7/75
43. Chun-Yuan Wang, Bi-Yun Fang, Ming-Hao Yao, Yuan-Di Zhao*. Visualization detection of ultratrace lead and cadmium ions using cellulose acetate membrane based on silver stain. Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, 228: 643-648. (IF=4.758)  A  7/75
44. Yiwei Li1, Dongjuan Chen1, Yifang Zhang, Chao Liu, Peng Chen, Yachao Wang, Xiaojun Feng, Wei Du, Bi-Feng Liu∗. High-throughput single cell multidrug resistance analysis with multifunctional gradients-customizing microfluidic device. Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, 225: 563-571. (IF=4.758)  A  7/75
45. Rui Hu1, Pian Liu1, Pu Chen, Liang Wu, Yao Wang, Xiaojun Feng*, Bi-Feng Liu. Encapsulation of single cells into monodisperse droplets by fluorescence-activated droplet formation on a microfluidic chip. Talanta, 2016, 153: 253-259. (IF=4.035)  A  9/75
46. H Wu, Xuxia Wang, Y Gao, Fuchun Lin, T Song, Y Zou, L Xu, Hao Lei*. NMDA receptor antagonism by repetitive MK801 administration induces schizophrenia-like structural changes in the rat brain as revealed by voxel-based morphometry and diffusion tensor imaging. Neuroscience, 2016, 322: 221-233. (IF=3.231)  B  95/256
47. Ming-Hao Yao, Jie Yang, Dong-Hui Zhao, Rui-Xue Xia, Rui-Mei Jin, Yuan-Di Zhao*, Bo Liu*. A facile method to in situ fabricate three dimensional gold nanoparticle micropatterns in a cell-resistant hydrogel. Photochemical & Photobiological Sciences, 2016, 15(2): 181-186. (IF=2.235)  C  74/144

会议论文

1. Guoqiang Xu, Qiaoya Lin, Lichao Lian, Yuan Qian, Lisen Lu, Zhihong Zhang*.CT/FMT dual-model imaging of breast cancer based on peptide-lipid nanoparticles. Biophotonics and Immune Responses XI, 2016, doi:10.1117

合作论文

1. Yuanyuan Yao, Xiaoquan Li, Baibing Zhang, Chen Yin, Yafeng Liu, Weiyu Chen, Shaoqun Zeng, Jiulin Du*. Visual Cue-Discriminative Dopaminergic Control of Visuomotor Transformation and Behavior Selection. Neuron, 2016, 89:598-612. (IF=13.974)  A  6/256
2. Yi Li, Weixin Zhong, Daqing Wang, Qiru Feng, Zhixiang Liu, Jingfeng Zhou, Chunying Jia, Fei Hu, Jiawei Zeng, Qingchun Guo, Ling Fu, Minmin Luo*. Serotonin neurons in the dorsal raphe nucleus encode reward signals. Nature Communications, 2016, 7:10503. (IF=11.329)  A  3/63
3. Shenghua Cheng, Tingwei Quan, Xiaomao Liu*, Shaoqun Zeng. Large-scale localization of touching somas from 3D images using density-peak clustering. BMC Bioinformatics, 2016, 17:375. (IF=2.435)  A  10/56
4. Wentao Chen, Tingting Yu, Bo Chen, Yisong Qi, Peixun Zhang, Dan Zhu, Xiaofeng Yin*, Baoguo Jiang*. In vivo injection of α‐bungarotoxin to improve the efficiency of motor endplate labeling. Brain and Behavior, 2016, 6(6):e00468. (IF=2.128)  C  31/51
5. Oxana V. Semyachkina-Glushkovskaya, Jürgen Kurths, Alexey N. Pavlov, Ekaterina G. Borisova, Arkady Abdurashitov, Dan Zhu, Pengcheng Li, Qingming Luo, Valery V. Tuchin. Silent vascular catastrophes in the brain in term newborns: strategies for optical imaging. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2016, 22(3): 1-14. (IF=3.466)  A  19/257
6. Li Guo1, Rui Shi1, Chao Zhang, Dan Zhu, Zhihua Ding, Peng Li*. Optical coherence tomography angiography offers comprehensive evaluation of skin optical clearing in vivo by quantifying optical properties and blood flow imaging simultaneously. Journal of Biomedical Optics, 2016, 21(8): 081202-081202.  (IF=2.556)  B  21/90
7. Feng Xu, Xiang-Hong Jia, Qian Liu, Xue-Jun Yu, Zhan-Chun Pan, Chun-Xin Yang. Comparison of organ doses in human phantoms: variations due to body size and posture. Radiation Protection Dosimetry, 2016: ncw081.  (IF=0.894)  C  142/173
8. Xiuchao Wang, Shan Wang, Wenting Wang, Jianhong Duan, Ming Zhang, Xiaohua Lv, Chunxiao Niu, Chao Tan, Yuanbin Wu, Jing Yang, Sanjue Hu, Junling Xing*. A novel intrinsic analgesic mechanism: the enhancement of the conduction failure along polymodal nociceptive C-fibers. Pain, 2016, 157(10):2235-2247. (IF=5.557)  A  2/31
9. Oxana Semyachkina-Glushkovskaya*, Ekaterina Borisova, Maxim Abakumov, Dmitry Gorin, Latchezar Avramov, Ivan Fedosov, Anton Namykin, Arkady Abdurashitov, Alexander Serov, Alexey Pavlov, Ekaterina Zinchenko, Vlad Lychagov, Nikita Navolokin, Alexander Shirokov, Galina Maslyakova, Dan Zhu, Qingming Luo, Vladimir Chekhonin, Valery Tuchin, Jürgen Kurths. The stress and vascular catastrophes in newborn rats: mechanisms preceding and accompanying the brain hemorrhages. Frontiers in Physiology, 2016, 7: 210. (IF=4.031)  A  14/83
10. Xue Cheng1, Songqing He1, Jing Yuan1, Shuo Miao, Hongyu Gao, Jingnong Zhang, Yang Li, Wei Peng, Ping Wu*. Lipoxin A4 attenuates LPS-induced mouse acute lung injury via Nrf2-mediated E-cadherin expression in airway epithelial cells. Free Radical Biology and Medicine, 2016, 93: 52-66. (IF=5.784)  A  14/133
11. Junjian Chen, Wenwen Zhou, Qiong Jia, Junwei Chen, Shuang Zhang, Wenting Yao, Fuxiang Wei, Yuejin Zhang, Fang Yang, Wei Huang, Yao Zhang, Huafeng Zhang, Yi Zhang, Bo Huang, Zhihong Zhang, Haibo Jia, Ning Wang*. Efficient extravasation of tumor repopulating cells depends on cell deformability. Scientific Reports, 2006, 6:19304  (IF=5.228)  A  7/63